26.6.2024

Nové grafické komponenty a ich parametre

V novej verzii D2000 V12.2. sme pre vás pripravili celú sériu vylepšení a noviniek v oblasti grafických komponentov, spolu s príkladmi praktického použitia v aplikáciách. Novinky zjednodušujú a najmä zefektívňujú prácu v D2000.

Komponentová skupina Ventily

Rozšírenie o parametrizáciu varovných, resp. alarmových stavov a doplnené nové funkcionality/prametre ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu tvorbu vizualizácie aj varovných a alarmových stavov:

 • Bez nutnosti zložitého kreslenia a programovania poskytujú množstvo nastaviteľných parametrov pre dosiahnutie požadovaného výsledku vizualizácie
 • Príklad použitia varovných a alarmových stavov:
 • Nepotvrdená pretrvávajúca výstraha
 • Potvrdená pretrvávajúca výstraha
 • Nepotvrdený alarmový stav
 • Potvrdený pretrvávajúci alarmový stav

Rozšírenie o sadu statických ventilov (nemajú snímané meranie stavu ani polohy), ktoré využívajú parameter _ColorID na použitie/zmenu farby z globálne nadefinovanej zobrazovacej palety (napr. farbenie podľa stavu potrubia, na ktorom sa nachádza):

 • Na základe preddefinovanej farebnej palety a nastavenia parametrov môžu meniť svoju farebnosť
 • Využitie pri farebnej zmene príslušného potrubia podľa jeho aktuálneho stavu, ak je na ňom takýto ventil umiestnený, bude meniť farbu podľa stavu potrubia
 • Pri návrhu alebo dodatočných zmenách na jednom mieste v palete bez nutnosti editácie a zmeny farebnosti každého grafického objektu jednotlivo
 • Na globálne zosúladenie farebnosti potrubí a statických ventilov v celom aplikačnom programovom vybavení

Komponentová skupina Čerpadlá, Klapky

Rozšírenie o parametrizáciu varovných, resp. alarmových stavov

Pri klapkách boli doplnené aj varianty s invertovanou logikou ovládania.

 • Nepotvrdená pretrvávajúca výstraha
 • Potvrdená pretrvávajúca výstraha
 • Nepotvrdený alarmový stav
 • Potvrdený pretrvávajúci alarmový stav

Komponentová skupina Signalizácia

 Doplnková vizualizácia k technologickým zariadeniam ako napr. motor, čerpadlo, ventilátor a podobne. Ich využitie je pri realizácii vizualizácie rôznych prevádzkových režimov, výstrah a poruchových stavov. K dispozícii je množstvo variant dokonca aj s invertovanou logikou, s ktorou sa často stretávame hlavne pri rôznych výstrahách a poruchových stavoch.


 

Komponentová skupina Hodnoty

 Sada obsahuje rôzne varianty pre zobrazovanie vstupných aj výstupných hodnôt s veľkou škálou nastaviteľných parametrov ako sú napr:

 • Zobrazovanie názvu cez parameter komponenty
 • Zobrazovacia maska s možnosťou preťaženia
 • Možnosť farbenia pozadia
 • Technické jednotky z pripojeného objektu
 • Signalizácia alarmových stavov
 • Zobrazenie alebo skrytie parametrov ako sú napr. popis, tech . jednotky
 • Jednoznačné farebné rozlíšenie pre vstupné alebo výstupné hodnoty

Komponentová skupina Nádrže

 Sada obsahuje rôzne varianty s veľkou škálou nastaviteľných parametrov ako sú napr:

 • Zobrazovanie názvu cez parameter komponenty
 • Zobrazovacia maska s možnosťou preťaženia
 • Možnosť farbenia pozadia na základe meraných veličín alebo limitných stavov
 • Technické jednotky z pripojeného objektu
 • Signalizácia alarmových stavov, výstrah a limitov
 • Zobrazenie alebo skrytie parametrov podľa potreby snímaných veličín technologického celku

Komponentová skupina Kotol

 Zložená komponenta s veľkou škálou nastaviteľných parametrov výrazne zjednodušuje vizualizáciu bez potreby zložitého kreslenia s obsahom nasledujúcich parametrov:

 • Nastavenie viditeľnosti rôznych častí a tým umožňuje dosiahnuť požadovaný výsledok zobrazovaného technologického celku bez potreby zložitého kreslenia
 • Zobrazovanie globálneho názvu aj jednotlivých častí cez parametre komponenty
 • Grafická vizualizácia stavu horákov
 • Grafická vizualizácia stavu hladiny
 • Možnosť farbenia pozadia na základe meraných veličín alebo limitných stavov
 • Signalizácia alarmových stavov, výstrah a limitov
 • Technické jednotky z pripojeného objektu
 • Zobrazenie alebo skrytie parametrov podľa potreby snímaných veličín technologického celku

Rozšírenie parametrov externých premenných

 Rozšírením parametrov externých premenných sme dosiahli možnosti zjednodušenia a zefektívnenia práce s grafickými komponentami. Vďaka kopírovaniu parametrizácie komponentov je možné zachovať štartovacie hodnoty a pripojenia pri kopírovaní zvoleného objektu.


Medzi ďalšie nové vlastnosti patrí, ak nastavíme v parametroch grafického editora, kopírovať pripojenia a pri štruktúrach zvyšovať číslo riadku, tak aj pri kopírovaní komponenty sa zvýšia v parametroch indexy o 1 automaticky.

Rozšírením a doplnením parametrov externých premenných sa práca s grafickými komponentami stáva jednoduchšia, rýchlejšia a efektívnejšia.

Zjednodušenie prehľadnosti pripojených objektov bez nutnosti dodatočného dohľadávania referenčnej integrity v  prípade, keď je pripojený objekt pre externú premennú štruktúrovaná premenná, ktorej bunka sa odkazuje na iný objekt sme dosiahli zobrazovaním mena príslušného objektu v novom pridanom stĺpci parametrov.

Pridaním automatického označovania priamo zadanej hodnoty v GR do úvodzoviek  sa práca s parametrami komponenty stáva ešte prehľadnejšia.

 

Iné blogy